PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
SPPa. 1-4

Naziv administrativnog postupka : Uvjerenje o plaćenoj kupoprodajnoj cijeni/porezu na promet stana,poslovnog prostora ili garaže

Veća organizaciona jedinica Služba civilne zaštite
Manja organizaciona jedinica
Djelatnost(i) Upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova zgrada
Kontakt podaci nadležnog službenika
Sead Mustajbašić, Viši samostalni referent
Tel: 035 364 255
E-mail: sluzba.cz@tuzla.ba
Svrha administrativnog postupka
Pravni osnov administrativnog postupka
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Administrativna taksa5132-100-01850601-97Grad Tuzla 094 722131 i 0701001

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime i prezime podnosioca/podnositelja zahtjeva
Ime oca
JMB
Adresa stanovanja
Broj telefona

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o uplati administrativne takseBanka/PoštaOriginal 
Ugovor o kupovini stana, poslovnog prostora ili garažePodnosilac zahtjevaNa uvid 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 1
Obavijest
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva